Правна информация

 

Настоящата Политика за защита на личните данни е разработена в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на защитата на лични данни. Тя предоставя информация за начина, по който „Инфра Концепт” ЕООД  събира, използва, разкрива и защитава личните данни на потребителите на нашите сайтове.

 

Общи понятия

 

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, личните данни се определят като всяка информация, която идентифицира или може да доведе, пряко или непряко, до Вашето идентифициране.

 

Обработване  на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Вашите лични данни, като събиране, записване, използване, разпространяване, предоставяне, блокиране, унищожаване и т.н.

 

 

 

Фирма „Инфра Концепт” ЕООД, вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200466053, е администратор на лични данни по смисъла на Общия Регламент, който определя самостоятелно целите и средствата за обработване на лични данни.

 

 

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

 

 

 

Ограничение на целите

 

Събираме лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не ги обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

 

Свеждане на данните до минимум

 

Събираме лични данни, които са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработване.

 

 

 

Достъп до данните

 

Осигуряваме Ви достъп и възможност да прегледате, коригирате, допълните или изтриете Вашите лични данни, които сте споделили с нас.